Kvalitet & Miljö 3

Miljöpolicy

– Att inte enbart uppfylla kraven i Miljöbalken och övriga lagar och förordningar, utan att genom ständiga förbättringar, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart, arbeta mot att ytterligare minska koncernens miljöpåverkan.

– Att göra miljöarbetet till en integrerad del i affärsverksamheten och att genom information påverka våra kunder mot ett bättre miljöval.

– Att involvera och utbilda våra medarbetare inom miljöområdet.

– Att välja och utveckla tillverkningsprocesser som har så låg miljöpåverkan som möjligt. Att välja leverantörer och entreprenörer som uppfyller våra krav inom miljöområdet.